หน้าหลัก    ข่าวย้อนหลัง    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  ชมรมผู้ปกครองและครูสนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารพยาบาล  

     

ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนขาณุวิทยา โดยการนำของนายธนกร  จันทพุฒ ประธานชมรมร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน สนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างอาคารพยาบาลเพื่อให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่เจ็บป่วย โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 แล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 ลักษณะเป็นอาคาร
ชั้นเดียว 2 ห้อง แบ่งเป็นห้องผู้ป่วยชาย 1ห้อง และห้องผู้ป่วย-หญิง 1 ห้อง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 389,841 บาท (สามแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
 


ประกาศโดย : ธนากรณ์ เจริญยิ่ง
วันที่ประกาศ : 2557-12-09